สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบ ปพ.3 ออนไลน์ รุ่นที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 21คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ในระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา และมีความถูกต้องของแบบ สามารถสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศในภาพรวม สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย