สพป.เชียงราย เขต 1 สร้างประสบการณ์ คุณลักษณะผู้บริหารยุคใหม่ นักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงราย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อคุณลักษณะผู้บริหารยุคใหม่ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงราย จำนวน 11 คน ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย