สพป.เชียงราย เขต 1 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับภาคเหนือ จัดอบรมออนไลน์พัฒนาครูผู้สอนสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้(จัดประสบการณ์)ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessor) บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้ง สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ประจำภูมิภาค ทำหน้าที่ เป็นศูนย์การฝึกอบรม ให้คำปรึกษาพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 ( Covid – 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ศูนย์ภาคเหนือ จึงดำเนินการพัฒนาครูผ่านระบบ Online ให้สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีเชิงระบบ สู่มาตรฐานสากล ต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) บริบท สพฐ. ศูนย์ภาคเหนือ ภายในโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย