สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ. ที่สำคัญ ได้แก่ ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผนเผชิญเหตุ สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตรวจ ATK แนวทางการเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ การประสาน ศบค. เพื่อเตรียมการจัดงานวันครู การเน้นการเรียนที่จำเป็นเช่นการอ่านออกเขียนได้และทักษะชีวิตหากจำเป็นต้องจัดการเรียนออนไลน์ ณ ห้องประชุมพวงเพชร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย