สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 4 คน ได้แก่ว่าที่ ร.ต. พิมลชัย จารุสาร ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี ตัวแทนผู้รับผิดชอบเขตสุจริต นายณัฐฬส แก้วดุลดุก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และนางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าร่วม ประชุมเชิงปฎิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเหนือ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการและการพัฒนาการดำเนินการโครงการเขตสุจริต ใ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่