สพป.เชียงราย เขต 1 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564 รับนโยบายแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคโควิด-19

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ. ในเรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ในภาวการณ์แพร่ระบาดและจัดเตรียมข้อมูลการเรียนออนไลน์เป็นรายโรงเรียนเพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบอย่างต่อเนื่อง แนวทางปฏิบัติการเก็บค่าเทอมที่ประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เก็บเฉพาะในส่วนที่มีความจำเป็นและมีความเหมาะสมสอดครั้งกับสถานการณ์เท่านั้น การสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งข้าราชการครูให้ผู้สมัครรับรองคุณสมบัติของตนเองในการสมัครออนไลน์ แต่ถ้าตรวจสอบพบจะไม่ทำการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ การเลื่อนการจัดงานงานศิลปหัตกรรรมนักเรียนออกไปโดยไม่มีกำหนด และมอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจและรวบรวมรายชื่อผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนในการเตรียมรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และร่วมวางแผนการฉีดวัคซีนเช่นฉีดเป็นเขตพื้นที่ หรือตั้งจุดฉีดเป็นรายอำเภอ เป็นต้นก่อนที่ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดำเนินการประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.เชียงราย เขตผ่านระบบการประชุมทางไกล (Videoconference)และดำเนินมาตรการ โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) เพื่อหารือข้อราชการพร้อมมอบหมายและสั่งการในการบริหารงานการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย