สพป.เชียงราย เขต 1 รณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ส่งมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ 24 โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 1จัดประชุมชี้แจงให้กับครูบรรณารักษ์และส่งมอบหนังสือที่ได้รับจัดสรรซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 24 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ พร้อมจัดกรรมรณรงค์ต่อไป โดยมีนางเสาวลักษณ์ รัตนชุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรและตัวแทนในการส่งมอบ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย