สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมิน 25 โรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายบุญล้อม  โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2563โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนระดับปฐมวัย ดำเนินการประเมินโรงเรียนในสังกัด 25 แห่งตามเกณฑ์และแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ได้แก่ รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม และรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย  ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย