สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลงานในรอบ 6 เดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย – เวียงเหนือ จำนวน 6 โรงเรียน โดยมีนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารหลักฐาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย