สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลงานในรอบ 6 เดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มแม่ยาว – ดอยฮาง

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง โดยมีนายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารหลักฐาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย