สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนเพื่อขอตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เพื่อซักซ้อมและเตรียมการในการตรวจสอบเอกสาร ประเมินและให้การรับรองโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเสนอชื่อที่ผ่านการรับรอง ต่อ สพฐ. ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย