สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม และสร้างโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 รุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและ ครู สามารถ ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการออกหลักฐานทางการศึกษาแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ มีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย