สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นผลงานจากการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่น สามรถขยายเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาและสาธารณชน เพื่อประกาศเกียรติคุณในวันครู ที่ 16 มกราคม 2566 จำนวน 37 รางวัล ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย