สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการฎิบัติราชการ

วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 เพื่อประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาองค์การเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย