#สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมทางไกล พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1โรงเรียน 1 คุณภาพ) ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ True VROOM โดยมีนายณัฐฬส แก้วดุลดุก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดูแลระบบการประชุม ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย