สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 การสอบดังกล่าวเป็นวัดความรู้รวบยอดของนักเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบและจัดสอบทั่วประเทศ ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อ.เมือง จ.เชียงราย