สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง และโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว อ.เมือง ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้การสอบของ ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต ๑ จ.เชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และใช้มาตรการที่เข้มงวดในการสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙