สพป.เชียงราย เขต 1 จัดโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด ครูและบุคลากรในสังกัด 3 วัน 2 คืน

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 นำโดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1จัดทำโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมจำนวน 90 คนเพื่อพัฒนาจิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรณของวิชาชีพ ดำรงอยู่ในวิชาชีพได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับและไว้ใจจากสังคม โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ วัดใหม่ศรีร่มเย็นเป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมและนำฝึกจิตสมาธิ ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย