สพป.เชียงราย เขต 1 จัดอบรม Performance Agreement (ว PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย  เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว PA) หรือ Performance Agreement  เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศหรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ให้กับศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เชียงราย เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพม.เชียงราย จำนวนรวม 40 คน เข้าร่วมการอบรมโดยมี รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากร จากร้านสำเพ็งเชียงราย ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย