สพป.เชียงราย เขต 1 จัดส่งผลและข้อสอบ NT ให้ สพฐ. ประมวลผลในระดับชาติ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย น.ส.ธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบในการจัดส่งข้อสอบอัตนัยและผลคะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test :NT ชั้น ป.3 ทีได้ทำการทดสอบใน 102 สนามสอบ ไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ให้กับสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตรวจสอบและประมวลเป็นผลการเรียนรู้ในระดับชาติต่อไป ณ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย