#สพป.เชียงราย เขต 1 จัดฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโท ม.ราชภัฏเชียงรายและ ม.เวสเทิร์น

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างกระบวนทัศน์สู่การเป็นผู้บริหารและการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารในการพัฒนา ในการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาระหว่างวันที่ 4-17 มิถุนายน 2564  ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย