สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนบกพร่อง

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 โดยมีครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ ครูที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ของโรงเรียนที่มีเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 97 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ จำนวน 105 คน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย