สพป.เชียงราย เขต 1 จัดทำ MOU กู้ดเนเบอร์ซ พัฒนาการเรียนรู้นักเรียนชาติพันธ์ ปีที่ 7

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับคุณซอกจุน ฮง ผู้อำนวยการ มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) ก่อนที่จะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่าง มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) กับ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และเขต 3 รวม จำนวน 14 โรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชาติพันธุ์โดยการสนับสนุนเงินเพื่อจ้างผู้ช่วยครู ทวิภาษา สำหรับช่วยสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการปฐมนิเทศ โครงการการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโรงเรียน (DRR) โดยความร่วมมือดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนปัจจุบัน ณ โรงแรมแสนโฮเทล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับมูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย) หรือ Good Neighbors (Thailand) Foundation เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมสาธารณ์ประโยชน์นอกภาครัฐ ได้สนับสนุนโครงการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กชาติพันธุ์ ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงรวม 14 โรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2559