#สพป.เชียงราย เขต 1 จัดคัดเลือกโรงเรียนรับทุนโครงการออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียน 200 คนขึ้นไป รับทุนโครงการออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง จำนวน 1 ทุนๆละ 100,000 บาท ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ 108 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2564) สนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวัน และภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และมีส่วนร่วมจากหลากหลายบุคคลทั้งในและนอกโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เขตพื้นที่ละ 1 ทุน รวมจำนวน 108 ทุนๆ ละ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,800,000 บาท โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงเคียน อ.เวียงเชียงรุ้งและโรงเรียนบ้านหัวดอย อ.เมือง นำเสนอข้อมูลความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาโภชนาการ อาหารกลางวัน หรือการเกษตร เพื่อขอรับทุนในส่วนของ สพป.เชียงราย เขต 1 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย