สพป.เชียงราย เขต 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาลในสำนักงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้างและขับเคลื่อนให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบและพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย