สพป.เชียงราย เขต 1 ขับเคลื่อนพัฒนางานกลุ่มอำนวยการและหน่วยตรวจสอบภายใน มุ่งสู่ปีทองแห่งคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ของปีทองแห่งคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของหน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มอำนวยการ ในเรื่องภาระงานที่รับผิดชอบรายบุคคล กระบวนงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขรวมถึงข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย