สพป.เชียงราย เขต 1ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน มุ่งสู่ปีทองแห่งคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ของปีทองแห่งคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำหรับกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี แลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเรื่องภาระงานที่รับผิดชอบรายบุคคล กระบวนงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขรวมถึงข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมพวงเพชร