สพป.ชร.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ครูงานทะเบียนวัด-ผล ใช้โปรแกรม SchoolMIS

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศฯ นำโดยนางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารสถานศึกษา(SchoolMIS) ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียน – วัดผล ที่ยังไม่ได้รับการอบรมและต้องการเข้ารับการพัฒนา จำนวน 20 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงการกรอกข้อมูลผลการเรียนด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับโปรแกรมโปรแกรมบริหารสถานศึกษา(SchoolMIS) เป็นโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (รวมโรงเรียนขยายโอกาส)และสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ ให้ทำการรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมบริหารสถานศึกษา(SchoolMIs โดยทำการบันทึกผลการเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพื่อจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และจัดทำระบบสารสนเทศทางผลการเรียนและเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องการออกเอกสารทางการเรียน และเชื่อมข้อมูลกับบัตรประชาชนแบบ SmartCard