สพป.ชร.1 เปิดประชุม PLC พัฒนาโรงเรียนนำร่องพัฒนาการอ่าน การเขียน 21โรงเรียน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุม PLC และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนิเทศวิถีใหม่ด้วยการใช้พื้นที่เป็นฐานผสานนวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” มุ่งผลลัพธ์ด้วยการนำกระบวนการนิเทศที่หลากหลาย เช่น การประชุม PLC การนิเทศจุดนัด การสังเกตการสอน เป็นต้นมาร่วมพัฒนาโรงเรียนนำร่องพัฒนาการอ่าน การเขียน จำนวนรวม 21โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนภาษาไทยของโรงเรียนนำร่องทุกโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย