สพป.ชร.1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนเวียงชัยเวียงเหนือ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนเวียงชัยเวียงเหนือเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้าง วิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะ อัน พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด มีโรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ร.ร.บ้านเมืองชุมร.ร.เวียงแก้ววิทยา ร.ร.อนุบาลเวียงชัยร.ร.บ้านเวียงเดิม ร.ร.บ้านศรีเวียงและ ร.ร.บ้านเวียงชัย ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย