สพป.ชร.1 เปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนดอยลาน สร้างคนดี มีความสุขให้สังคม

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สป.เชียงราย เขต 1 ในนามผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เป็นประธานเปิด กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมให้กับลูกเสือ เนตรนารี ในกลุ่มโรงเรียนดอยลาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกิจการลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างคนดี มีความสุขให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมรวม จำนวน 248 คน ประกอบด้วย โรงเรียนดอยลานพิทยา จำนวน 60 คนโรงเรียนบ้านจำบอน จำนวน 58 คนโรงเรียนบ้านโป้งเกลือ จำนวน 37 คน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม จำนวน 93 คนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนดอยลาน ที่ร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน 55 คน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย