สพป.ชร.1 เปิดการอบรมกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : Education for Sustainable Development) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และเครือข่าย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพป.นราธิวาส เขต 2 ศน.ธิติมา เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรหลัก (CT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย