สพป.ชร.1 เตรียมความพร้อม ก่อนร่วมเวทีสัมมนา “การกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนของ สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นใน เวทีสัมมนาเรื่อง “การกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่จะเลื่อนจากวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 มาเป็น วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและจะได้รวบรวมข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยจะมีคณะกรรมาธิการการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดเชียงราย กว่า 290 คน ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย