สพป.ชร.1 อบรมเข้ม ว PA 102 โรงเรียนในสังกัด พัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้กลไกตามหลักเกณฑ์ ว PA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา (ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 – ว 12/2564) ให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน 102 คน รวมถึงได้ถ่ายทอดการประชุมในครั้งนี้ ด้วยระบบออนไลน์ไปยังทุกโรงเรียนในสังกัดให้คณะครูและบุคลาการทางการศึกษากว่า 1,800 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานต่อผู้บังคับบัญชา ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องหอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นที่สันต้นเปา) อ.เมือง จ.เชียงราย