สพป.ชร.1 ร่วมเวทีเสวนาถอดบทเรียนการประเมินและคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการประเมินและคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของครูโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน สรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการดำเนินงานและนำมาต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ และคุณครูโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน จัดโดยโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องเรือนหงษ์ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย