สพป.ชร.1 ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดอบรมการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน”ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ให้แก่นักเรียนและครูในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน รวม 50 คน ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 25 คนและ ครู จำนวน 25 คน โดยความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ สพฐ. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง ให้รักการจดบันทึกบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน รู้จักการออมเงิน รู้จักการวางแผนทางการเงิน อันนำไปสู่การลงทุนในอนาคต โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย