สพป.ชร.1 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนางาน ก้าวสู่ Thailand 4.0

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนางาน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค.65 ได้มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกันหรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่จะก้าวสู่ Thailand 4.0 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย