สพป.ชร.1 พัฒนาครูสร้างสือดิจิทัลทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชรรอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”สร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย” เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาครูผู้สอน ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และมีความเข้าใจในการใช้หลักสูตร สามารถแนะนำผู้ปกครองให้รู้จักเลือกใช้สื่อประเภทเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาตามวัยได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย