สพป.ชร.1 ประชุม ก.ต.ป.น. ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการแลพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่การจัดทำประเด็นเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา อ.ก.ต.ป.น. พร้อมกำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและส่งให้สถานศึกษานำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย