สพป.ชร.1 ประชุมสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

นที่ 14 มิถุนายน 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการสังเคราะห์คุณภาพของโรงเรียนในสังกัด โดยมีคณะกรรมการสังเคราะห์ SAR เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียนละ2 คน และคณะศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 50 คน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย