สพป.ชร.1 ประชุมติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อกำหนดและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา และมีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ตามลำดับ เพื่อให้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย และแนวทางการกระจายอำนาจ ในการบริหารและการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประเมินตนเองเพื่อพัฒนางานการบริหารและการจัดการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป