สพป.ชร.1 ประชุมชี้แจงให้โรงเรียนในสังกัด เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบทางไกล (Microsoft team) เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบ รับทราบวิธีการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความจำเป็นขาดแคลนกระบวนการจัดทำ คำขอ เชื่อมโยงไปถึงการได้ใช้ประโยชน์ที่แท้จริงตามความจำเป็นขาดแคลน และให้อาคารสถานที่มีความปลอดภัย มีความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษา ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยสพฐ.มีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เช่น โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ โรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) และโรงเรียนคุณภาพ รวมถึงมีนโยบายในด้านความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นจึงให้ สพท.ให้ความสำคัญในการพิจารณาเสนอขอจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุงช่อมแชมบ้านพักครูดังกล่าวด้วย