สพป.ชร.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการต่อยอดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการต่อยอดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณารายละเอียดและร่างการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือผลงานที่เป็นแบบอย่าง ด้านการต่อยอดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถะสำคัญ และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Best Practice For Active Learning) (ด้านผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย