สพป.ชร.1 นิเทศ ติดตามโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก Quick Win สพฐ. มุ่งเป้า “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ” โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก เพื่อติดตาม และประเมินตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านผู้เรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษา โดยมีนโยบายที่สำคัญ คือ นโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองผ่านโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน Quick Win เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” โดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย