สพป.ชร.1 คัดเลือกบุคคลเป็นครู พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 เมษายน 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ละสาธิตการสอน โดยมีนายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย