สพป.ชร.1 ขับเคลื่อนสรรสร้างนักอ่าน เสริมพลังการศึกษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลชี้แจงแนวการดำเนินงานโครงการสรรสร้างนักอ่าน เสริมพลังการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด โดยสร้างความเข้าใจให้ครูที่รับผิดชอบงานดังกล่าว ให้ร่วมดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูนักเรียน และบุคลากรให้เป็นบุคคลรักการอ่าน สนองนโยบายการส่งเสริมการอ่านของ สพฐ.และ สพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย