สพป.ชร. ร่วมกับกู้ดเนเบอร์ซ อบรมการผลิตสื่อTPRและเทคนิควิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา สำหรับเด็กชาติพันธุ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับมูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) Good Neighbors (Thailand) Foundation สนับสนุนการผลิตสื่อTPRและเทคนิควิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา สำหรับเด็กชาติพันธุ์ ระดับชั้น อนุบาล2-ป.1 ให้กับครูผู้สอนชั้นปฐมวัย จำนวน 30 คน ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านจะคือ โรงเรียนผาขวางวิทยา โรงเรียนบ้านรวมมิตร โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ มาให้ความรู้ การสอนภาษาไทย ใช้หนังสือรูปภาพ ลูกโซ่และการเล่าเรื่องผลัด การสอนภาษาถิ่น ใช้ ฉากภาพวัฒนธรรม เรื่องเล่าจากประสบการณ์และหนังสือภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย