สพฐ. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งอย่างเต็มภาคภูมิ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และในฐานะประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) พร้อมด้วยนายสุชาติ ศศิภัทรกุล อดีต ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และนายวรพงษ์ สันติวงค์ อดีต รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  คณะกรรการประมินฯ (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในรอบ 1 ปี ครั้งที่ 2  ให้กับนายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ในด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพนักบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ ก่อนส่งผลการประเมินให้ สพฐ. พิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างเต็มภาคภูมิใจ ณ ห้องประชุมล้านนา อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่