ศูนย์สอบ สพป.ชร.1 ส่งมอบข้อสอบ NT 102 สนามสอบเด็กชั้น ป.3 มุ่งเตรียมคนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย น.ส.ธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการจัดการสอบ NT รับมอบและส่งมอบข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 1 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 102 แห่งเพื่อเตรียมสนามสอบในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ณ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT: National Test เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยได้มีการระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญและผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสร้างเครื่องมือประเมินดังกล่าว สนองรับกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 คำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะได้เน้นการเรียนภาษาไทยให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น และนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนคิดเลขเป็น สร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดเคราะห์ แก้ปัญหาได้ อีกทั้งโรงเรียนยังสามารถใช้นิยามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดนี้ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมินเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป