#ศูนย์สอบ สพป.ชร.1 ตรวจเยี่ยม สนามสอบ NT โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มุ่งเตรียมคนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวสันต์ ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และน.ส.ธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงรายโดยมีนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย ได้นำตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2563 ที่ได้จัดสอบพร้อมกับ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 102 แห่ง และศูนย์สอบทั่วประเทศ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT: National Test เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยได้มีการระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญและผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสร้างเครื่องมือประเมินดังกล่าว สนองรับกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 คำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะได้เน้นการเรียนภาษาไทยให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น และนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนคิดเลขเป็น สร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดเคราะห์ แก้ปัญหาได้ อีกทั้งโรงเรียนยังสามารถใช้นิยามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดนี้ ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมินเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

#ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1